Bakgrund 

Februari 2006 åkte jag och sex andra svenska musikterapeuter till Sucre i Bolivia för ett musikterapiutbyte i ett projekt stött av SIDA. Under maj 2006 återgäldades besöket när 8 bolivianer var i Sverige. Februari 2007 var jag tillbaks i Sucre på eget bevåg och hade workshops, föreläsningar, undervisning och gav handledning.

 

Ulf kämpar på med ansökan

 

Mitt besök visade på ett behov av att följa upp arbetet från 2006 så Ulf Jederlund och jag sökte i nära samråd med den bolivianska gruppen pengar för ett nytt projekt som blev beviljat i jan-08 och den svenska gruppen kommer att i omgångar åka över och fortsätta att hjälpa till att bygga upp musikterapin i Bolivia. 

Svenska koordinatorer är Ulf Jederlund och Jan Stenborg så har du frågor om projektet är du välkommen att skriva till oss på min kontaktsida.

 

Projektmål:

  • Att skapa ett väl fungerande och rikstäckande nätverk för personer som arbetar med, eller strävar mot att arbeta med, musikterapi i Bolivia. Det rikstäckande musikterapinätverkets huvudsyften är, dels att stärka de enskilda individerna i nätverket och gruppen som sådan, dels att verka de långsiktiga målen för musikterapins utveckling i Bolivia.
  • Inom nätverket skall en formell organisation/förening för musikterapi i Bolivia etableras.
  • En genomförbar konkret plan för hur man ska arbeta vidare för att på sikt kunna skapa en yrkesutbildning för musikterapeuter i Bolivia skall tas fram.

 

Boliviaprojekt 2008-2009

Här skriver jag löpande information om det som händer framför allt i den svenska gruppen (här hemma och under Boliviaresorna). Allra sist kommer den aktivitetsplan vi utgår ifrån.

Januari

Besked kom från SIDA till Forum Syd att vi fått pengar till projektet.

25-26 januari hade delar av svenska gruppen möte med Christina Hägglund, koordinator i den bolivianska gruppen. Gick igenom SIDAavtalet, vilka de närmsta viktiga stegen är. Tidsperspektiv, vilka som kan/ska åka från svensk sida etc.

Februari

Den bolivianska gruppen har haft möten och diskuterat och lagt till i avtalet som nu har lämnats till högste chefen på PSICO för underskrift och 25 februari blev avtalet undertecknat av den bolivianska samarbetspartnern.

29 februari hade den svenska gruppen en träff för att planera och diskutera projektet. Klart blev att Maria och Sofia åker till Sucre den 18 april och stannar drygt 2 veckor. Att Gitte, Alvaro och jag åker över i augusti för att tillsammans med den bolivanska gruppen resa runt, inventera behov, skapa kontakter och fortbilda i olika delar av landet. Att Maria, Ulf och Teresa åker i februari-mars 2009 för att hjälpa till att bygga upp ett multisensoriskt center á la Eldorado (se länk sidan) i Göteborg. De kommer också att göra en halvtidsutvärdering av projektet tillsammans med den bolivianska gruppen.

April

18 april åker Maria och Sofia över för att delta i upplägget av projektet, hjälpa till med utformning av den bolivianska hemsidan samt för att fortbilda och handleda den bolivianska gruppen. Hjälpa till att planera inför värdskongressen i musikterapi i Buenos Aires. Förberedelser inför de resor som ska göras i augusti.

I april åker Ulf till Bilbao i Spanien  för att möta den ena av de bolivianska koordinatorerna. Och framför allt gå igenom de ekonomiska rutinerna som är väldigt  annorlunda i förra projektet. Viktigt att vi har samma redovisningtänkande i båda länderna. Fick  igår 18 mars veta att Christian tidigarelagt sin hemresa från Spanien till Bolivia så hann hinner vara med under planeringsveckorna.

I april får den bolivianska gruppen ett eget kontorsrum på PSICO.

Första rapporten från Bolivia säger att Maria och Sofia rusar mellan möten, workshops och föreläsningar.

Juni

Maria och Sofia hade en hektisk period i Sucre med 12 timmars dagar. Tyvärr har det varit lika hektiskt sedan de kom hem så vi väntar fortfarande på en rapport.

I maj var det omröstning i Santa Cruz, en omröstning om huruvida regionen borde vara en egen stat och inte tillhöra Bolivia. Självständighetstänkarna vann och nu diskuterar man med Evo Morales om hur det här ska tolkas. Evo Morales har utlyst en folkomröstning till den 10 augusti som ska visa om folket fortfarande har förtroende för honom. Om inte - blir det ett nytt presidentval.

I Sucre har det varit raskravaller under maj. Många i Sucre vill att de ska vara huvudstad istället för La Paz som konstitutionsutskottet har föreslagit och kampen för det tar sig stundtals märkliga uttryck. På frihetsdagen från spanjorerna, 25 maj, kom många quechas in till Sucre för att fira men blev förnedrade av presidentmotståndare.

Juli 

I juli kommer fem i den bolivianska gruppen att åka till världskongressen för musikterapi i Buenos Aires (22-26 juli) för att dels presentera vårt projekt, dels för att knyta kontakter och hitta musikterapilitteratur på spanska och naturligtvis för att gå på föreläsningar och workshops för att på så sätt lära sig mer. Vi kommer också att skicka en representant från Sverige till kongressen för att vara med vid presentationen av projektet samt för att hjälpa till att knyta kontakter. 

 

Augusti

Gitte har nu åkt och jag  åker den 5 augusti. Vi kommer att tillsammans med deltagare ur den bolivianska gruppen resa runt i landet, skapa nya kontakter och inventera behov samt ha workshops. Gitte och Christina kommer att resa runt på högplatån, medan Christian och jag tar Santa Cruz och området därikring.

Har shoppat saker att ta med. Några små trummor, två kalimbas, en ukulele, jongleringsbollar, handdockor, kritor, glitterlim. Tyvärr var fallskärmarna slut på Brio så jag får ta den jag har hemma. Hade velat köpa med en mjuk pianoklaviatur (hoppfällbart i tyg med sensorer) också men är ute för sent för att hinna få det. Förhoppningsvis blir det fler resor.

Idag (2 aug) kom den bolivianska hemsidan upp. www.musicoterapia.org.bo

Den är inte helt klar men har kommit en bra bit på väg.

Gitte åker hem och avlöses av Alvaro som tillsammans med Micaela ska ta området runt Tarija. I slutet av september är Alvaro och jag tillbaks i Sverige.

 

2009

I mars åkte Maria, Teresa och Ulf till Sucre och höll en massa kurser samt arbetade med inrättandet av ett multisensoriskt center. Ulf hjälpte till att skapa en boliviansk "musiklåda"- en låda med instrument som ska byggas på plats och säljas genom GIMB-gruppen. Ett litet musikinstrument "apotek" för musikterapeuter.

Tyvärr har vår samarbetsorganisation fått en ny chef som motarbetat hela året oss vilket gör att flera av vårens aktiviteter inte blev av.

Musikterapifestivalen har fått utgå och vi har fått inrikta höstens arbete på att Sofia och Teresa åker över och dokumenterar vad vi hunnit genomföra och diskutera hur en ev. fortsättning ska se ut. Vilka behov som finns. (De reste idag -26 november.)

Trots stora svårigheter har den bolivianska gruppen under året genomfört ett antal workshops och seminarier.

 

2010

13 februari möts den svenska gruppen för att summerar projektet och börja skriva redovisning till SIDA. Vi kommer också ha en diskussion om ev. ny ansökan utifrån de tankar och önskemål den bolivianska gruppen lämnade över vid utvärderingen nu i december.

 

Aktivitetsplan projekt: kursivt betyder svenskt deltagande

2008

April:              Planeringsseminarier, två veckor i Sucre på heltid med fortbildning, planering och organisatoriskt arbete, t.ex. skapande av webbplats för musikterapinätverket.

10 deltagare, varav två svenskar.

April:              Utarbetande av ett informationsblad om musikterapi med uppgifter om gruppens målsättning, dess aktiviteter och om nätverkets bildande.

4 deltagare

Maj-juni:         Sju kontaktresor inom Bolivia med syfte att inventera institutioner som önskar eller redan arbetar med musikterapi och därigenom förbereda inför kommande seminarier samt för att utvidga nätverksamheten. Platser för kontaktresorna är Cochabamba, Santa Cruz,  Tarija, La Paz , Trinidad, Oruro, Potosí. Christian Ordoñez och en deltagare till reser tillsammans eller delar upp sig mellan platserna.

2 deltagare

Juni:               Översättning av musikterapeutiskt material.

2 deltagare.

Juli:                ”12:e Världskongressen i Musikterapi i Buenos Aires, Argentina ”

Deltagandet i världskongressen för att knyta kontakter inom musikterapin i andra latinamerikanska länder och från resten av världen. Att lära känna spanskspråkiga musikterapeuter, dess litteratur och forskning är av stor vikt för musikterapins utveckling i Bolivia. Naturligtvis är kunskapsinhämtandet också en av målsättningarna för konferensdeltagandet.

6 deltagare

Juli-Agusti:      Studieresa i Argentina; två bolivianska deltagare stannar kvar i Buenos Aires 1 vecka och besöker musikterapiutbildningen och musikterapeuterna på deras arbetsplatser och ett förlag i Buenos Aires. (Musikterapin i Argentina är etablerad sedan många år tillbaka).

2 deltagare

Juli:                Utformandet av ett musikterapibibliotek som ska fungera i Sucre påbörjas. All litteratur om musikterapi sammanställs med tillgång för nätets medlemmar.

Hela gruppen deltar. 1 ansvarig

Agu-sept:        Fortbildningsseminarier och workshops i hela Bolivia riktade till universitet, lärarhögskolor, institutioner, vissa föreningar som t.ex. de för autistiska barn och Downs syndrom (förfrågan gjordes på sista kongressen), yrkeskårer som psykologer och pedagoger. Tre par med en svensk och en bolivian, som delar upp sig för att besöka de större städerna ca minst 1 vecka på vart ställe, Cochabamba - Quillacollo, Santa Cruz- Montero, Tarija, La Paz - El Alto, Trinidad, Oruro- Warisata, Potosí, Cobija. De lokala samarbetsparterna står för organisationen och inbjudan genom nätet.

6 deltagare (varav 3 svenskar), hundratals seminariedeltagare.

Agu-sept:        Deltagande i lokal radio och TV för att informera det civila samhället om projektet, dess utförda och planerade aktiviteter.

4 deltagare.

Sept-okt:         7-10 dagars studiebesök i Peru och Chile för kunskapsinhämtning, kontaktknytande och inskaffande av spanskspråkig litteratur till musiktrapibiblioteket.

2 + 2 bolivianska deltagare. 

2009

Januari:           Nätverkets första konferens hos LEO i Sucre. Musikterapinätverket organiserar en tvådagarskonferens med inbjudna från Sverige och hela Chuquisaca- regionen.

Ca 100 deltagare från skolor, institutioner och organisationer. Konferenser om musikterapi, projektets aktiviteter och praktiska workshop om musikterapi. Ca 100 konferensdeltagare.

Jan-mars:        Igångsättande av ett multisensoriskt center i Sucre. Arbetet med att utforma ett multisensoriskt center för utvecklingsstörda med El Dorado i Göteborg som inspiration, påbörjas. Två svenska musikterapeuter (bland dem Maria Helgesson Krafft från El Dorado) har hand om utbildningsdagar om sensoriell stimulering och tidig kommunikation, de deltar även i planeringen och med att påbörja aktiviteterna.

                     6 deltagare, varav två från Sverige. (ca 3 veckor)

Feb-mars:       Utarbetande av en materiallåda till musikterapiaktiviteter med den svenska ”Musiklådan” som förebild, med bolivianska instrument. Materialet görs tillgängligt för nätverkets medlemmar för musikterapiutövande. I första hand tillverkas två exemplar till utlånande inom nätet. I en senare fas finns planer på att instrumenten och lådan ska kunna tillverkas på LEOs egna verkstäder och kunna säljas för detta ändamål i hela Bolivia.

4 deltagare.

April:              Uppföljningskonferens om projektets första del under en vecka. Kompetensutveckling , justering av kalendarium och aktiviteter. Uppföljning och ekonomisk revision.

Ca 20 deltagare, varav 2 från Sverige. ( ca 1 vecka)

April:              Musikterapiseminarium på landsbygden i Chuquisaca, bl.a. i Villa Serrano där det finns en lärarhögskola som har en specialitet inom specialpedagogik.

2 deltagare, ca 50 seminariedeltagare.

Maj:               Minst två öppna workshops om musikterapi med barn i Sucres utkanter. Syftet är att nätet ska göra sig kända och nå ut till nya målgrupper och kontakter.

4 deltagare, besökare

Juni:               Minst två öppna workshops i Yotala och en annan närbelägen ort. Nätet organiserar tillsammans med lokala NGO:s för att göra sig kända och för att nå ut till nya målgrupper och kontakter.

4 deltagare, besökare

Sept-okt:         Planering och genomförande av förberedelser av två dagars Musikterapifestival i Sucre i oktober.

10 deltagare planerar, varav två huvudansvariga

Ca 25 deltagare vid genomförandet, varav 2 svenska deltagare

 Genom hela insatstiden kommer nätverket att ha regelbundna träffar i Sucre för planering och uppföljning. Träffarna kommer att vara viktiga för att hantera och praktiska löpande frågor. Löpande aktiviteter under insatsen är också dokumentation, underhåll av webbsida, utåtriktad information, ekonomisk styrning och uppföljning samt halvårsvis revision.